January 20, 2021

NILESH CABRAL APPOINTED AS CHAIRMAN OF CURCHOREM RAVINDRA BHAVAN.  KESHAV NAIK NOMINATED AS VC

Goa government appoints Power Minister Nilesh Cabral as Chairman of Ravindra Bhavan, Curchorem. Keshav (Rajoo)  Naik, has been nominated as Vice-Chairman of Ravindra Bhavan.

bannermaker_29112019_144559173133927875593872.png

Rudresh G. Prabhu Tendulkar, Jeetendra alias Navin J. Khandekar, Riyaz Sheikh, Jasmina Braganza, Vishwas Sawant Desai, Joaquim Fernandes, Jaikumar Damodar Khandekar, Shailesh Dumuskar, Mukund Z. Naik, Shivrai Fondekar are appointed as members on General Council of Ravindra Bhavan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: